- Anatosik
, 1+1, 16.12.2010
a1>a5 f6>h4 1.c3-d4 d6-c5 2.g3-f4 g7-f6 3.b2-c3 f6-g5 4.h2-g3 e7-d6 5.c3-b4 d6-e5 6.d4:f6 g5:e7 7.b4:d6 e7:c5 8.g1-h2 f8-e7 9.d2-c3 c5-b4 10.a3:c5 b6:b2 11.c1:a3 e7-d6 12.e1-d2 h8-g7 13.e3-d4 d6-c5 14.d4:b6 a7:c5 15.d2-c3 d8-e7 16.c3-b4 c5-d4 17.f2-e3 d4:f2 18.g3:e1 g7-f6 19.b4-c5 b8-a7 20.e1-f2 f6-g5 21.f4-e5 g5-f4! 22.e5:g3 h6-g5 23.a3-b4 e7-f6 24.c5-d6 c7:e5 25.b4-c5 e5-d4! 26.c5:e3 f6-e5 0-1

created with Aurora Borealis 2.11