Killeruk - Anatosik
ئِمفوى, 1+1, 18.12.2010
g3>d4 c7>c5 1.c3-b4 b6-a5 2.d4:b6 a5:c7 3.b2-c3 f6-e5 4.b4-c5 d6:b4 5.c3:a5 h6-g5 6.a1-b2 a7-b6 7.b2-c3 e7-d6 8.c3-b4 g7-f6 9.d2-c3 e5-f4 10.e3-d4? f4-e3! 11.e1-d2 e3:c5 12.c3-d4 c5:e3 13.d2:h6 f6-g5 14.h6:f4 d6-c5 15.b4:d6 c7:e1 16.a5:c7 b8:d6 0-1

created with Aurora Borealis 2.11